KomPass Reaming (August 2018)

Download


KOMET DIHART® Reaming Tool selection (Published: August 2017)

Download


KOMET DIHART REAMAX® TS fix - Modular Reaming System (Published: August 2017)

Download


KOMET DIHART® hi.max monoblock reaming-tool (Published: August 2017)

Download


KOMET DIHART® Freemax - reaming with multiple-cutting-edge reamers (Published: August 2017)

Download


KomPass PCD.CVD-D.CBN - Ultra hard cutting materials

Download


KOMET Reamax® TS

Download